ورود کارفرما

دانشگاهها و پژوهشگاههای حمایت شده

تعداد کل : 101
 • - دانشگاه تهران پردیس علوم
 • - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • - دانشگاه اراک دانشکده علوم پایه
 • - دانشگاه صنعتی شریف
 • - دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو
 • -
 • - پژوهشگاه مواد و انرژی
 • - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • - دانشگاه الزهرا (س)
 • - دانشگاه صنعتی شریف دانشکده شیمی
 • - دانشگاه زنجان دانشکده علوم گروه شیمی
 • - دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه شیمی
 • - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز دانشکده داروسازی
 • - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)
 • - دانشگاه شیراز پژوهشکده فناوری نانو
 • - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دانشکده داروسازی
 • - دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده فیزیک
 • - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد