ورود کارفرما

مراحل دریافت حمایت
      مرحله اول: پس از تایید قرارداد و آخرین لیست بیمه فرد، 5 ماه کمک هزینه پرداخت بیمه

        مبلغ: 10.000.000 ریال  
                                                                              

      مرحله دوم: پس از دریافت گزارش 6 ماه و تایید قرارداد و آخرین لیست بیمه فرد ، 5 ماه کمک هزینه پرداخت بیمه

مبلغ: 10.000.000 ریال 

 

      مرحله سوم: پس از دریافت گزارش 6 ماه و تایید قرارداد و آخرین لیست بیمه فرد،5 ماه کمک هزینه پرداخت بیمه

مبلغ 10.000.000 ریال 

 

       مرحله چهارم: پس از دریافت گزارش 6 ماه و تایید قرارداد و آخرین لیست بیمه فرد،5 ماه کمک هزینه پرداخت بیمه

مبلغ 10.000.000 ریال 

 

      مرحله پنجم: پس از دریافت گزارش 6 ماه و تایید قرارداد و آخرین لیست بیمه فرد،5 ماه کمک هزینه پرداخت بیمه

مبلغ: 10.000.000 ریال 

 

            مرحله ششم: پس از دریافت گزارش 6 ماه و تایید قرارداد و آخرین لیست بیمه فرد،5 ماه کمک هزینه پرداخت بیمه

مبلغ: 10.000.000 ریال

 

      مرحله هفتم: پس از دریافت گزارش 6 ماه و تایید قرارداد و آخرین لیست بیمه فرد،6 ماه کمک هزینه پرداخت بیمه

مبلغ 12.000.000 ریال