ورود کارفرما

مراحل پرداخت
     مراحل دریافت حمایت توسط نهاد مشمول طرح عبارتند از:


1.       

         - تکمیل فرم درخواست مرحله اول حمایت اشتغال توسط نهاد مشمول

         - بررسی درخواست ارائه شده و مدارک ارسالی

         - پرداخت مرحله اول حمایت به نهاد(4ماه کمک هزینه حقوق و 4ماه کمک هزینه پرداخت حق بیمه) 

2.       

         - تکمیل فرم درخواست مرحله دوم حمایت اشتغال توسط نهاد مشمول و ارایه گزارش شش ماهه اول

         - بررسی درخواست و گزارش ارایه شده، توسط کارگزار و پرداخت مرحله دوم حمایت به نهاد (4ماه کمک هزینه حقوق و 4ماه کمک هزینه پرداخت حق بیمه) 

3.       

         - تکمیل فرم درخواست مرحله سوم حمایت اشتغال توسط نهاد مشمول و ارایه گزارش شش ماهه دوم

         - بررسی درخواست و گزارش ارایه شده، توسط کارگزار و پرداخت مرحله سوم حمایت به نهاد (4ماه کمک هزینه حقوق و 4ماه کمک هزینه پرداخت حق بیمه) 

4.       

         - تکمیل فرم درخواست مرحله چهارم حمایت اشتغال توسط نهاد مشمول و ارایه گزارش شش ماهه سوم

         - بررسی درخواست و گزارش ارایه شده، توسط کارگزار و پرداخت مرحله چهارم حمایت به نهاد ( 5 ماه کمک هزینه پرداخت حق بیمه) 

5.       

         - تکمیل فرم درخواست مرحله پنجم حمایت اشتغال توسط نهاد مشمول و ارایه گزارش شش ماهه چهارم

         - بررسی درخواست و گزارش ارایه شده، توسط کارگزار و پرداخت مرحله پنجم حمایت به نهاد (5 ماه کمک هزینه پرداخت حق بیمه) 

6.       

         - تکمیل فرم درخواست مرحله ششم حمایت اشتغال توسط نهاد مشمول و ارایه گزارش شش ماهه پنجم

         - بررسی درخواست و گزارش ارایه شده، توسط کارگزار و پرداخت مرحله ششم حمایت به نهاد  (5 ماه کمک هزینه پرداخت حق بیمه)

7.       

         - تکمیل فرم درخواست مرحله هفتم حمایت اشتغال توسط نهاد و ارایه گزارش شش ماهه ششم

         - بررسی درخواست و گزارش ارایه شده، توسط کارگزار و پرداخت مرحله هفتم حمایت به نهاد  (5 ماه کمک هزینه پرداخت حق بیمه)

8.       

          - تکمیل فرم درخواست مرحله هشتم حمایت اشتغال توسط نهاد و ارایه گزارش شش ماهه هفتم

         - بررسی درخواست و گزارش ارایه شده، توسط کارگزار و پرداخت مرحله هفتم حمایت به نهاد  (4 ماه کمک هزینه پرداخت حق بیمه)