ورود کارفرما

مدارک لازم  •  - تصویر قرارداد استخدام فرد در نهاد      

  •  - تصویر لیست بیمه حاوی اطلاعات فرد استخدام‌ شده ممهور به مهر و امضای شرکت


شرایط قرارداد:

            
  •  قرارداد تمام وقت (حداقل 20 ساعت در هفته)

  •  - مدت قرارداد؛ حداقل 4 ماه