ورود کارفرما

معرفی طرح
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور بهره گیری از تخصص سرمایه های انسانی نانو در صنایع و حمایت از نهادهای جذب کننده متخصصان این فناوری ، برنامه ای حمایتی در نظر گرفته است.

صنایع و نهادهای فعال در حوزه نانو ، به ازای استخدام متخصصان فناوری نانو ، توسط ستاد نانو حمایت می شوند.
نحوه حمایت:


    1- پرداخت بخشی از حقوق فرد استخدام شده به کارفرما به مدت یک سال ، مطابق جدول زیر :


        filereader.php?p1=main_5a32482fd271884c8


2- پرداخت حق بیمه فرد استخدام شده به کارفرما (ماهانه 2،000،000 ریال) به مدت 3سال