ورود کارفرما

تیم سازی


    هدف از تیم سازی، شناسایی تیپ های شخصیتی متفاوت تیم و افزایش اثرگذاری آنها در تیم است که ابزار تیپ شناسی شخصیت شغلی(MBTI) این امکان را فراهم می‌سازد تا از طریق تیپ‌های روانشناختی به این هدف دست یافت. در این راستا گروهی از افراد تشویق می‌شوند تا خود، دیگران و رهبر خود را بشناسند و از این طریق موفقیت‌های تیم را افزایش دهند.

    افراد در سازمانها به صورت گروهی و تیمی فعالیت می کنند و سازمان بدون کارگروهی بی معنا و نامفهوم است. این ایده ایجاب می کند که مدیران هنگام اتخاذ تصمیم های انتخاب و به کار گماری به این موضوع توجه داشته باشند تا افرادی را در مشاغل و پستهای سازمانی قرار دهند که با یکدیگر سازگار باشند، چه بسا، ممکن است افراد انتخاب شده، از حیث دانش و تخصص های لازم از بهترین ها باشند؛ ولیکن به دلیل عدم سازگاری با یکدیگر، عملکرد و کارایی سازمان در سطح پایینی قرار گیرد.

   در واقع هدف از تیم سازی، شناسایی تیپ های شخصیتی متفاوت تیم و افزایش اثرگذاری آنها در تیم است که ابزار MBTI این امکان را در 3 سطح فراهم می‌سازد:


سطح اول:

1.        تیپ شخصیتی تیم

2.        شباهت ها و تفاوت های افراد در تیم

3.        میزان مشارکت افراد در تیم

4.        نقاط قوت تیم

5.        بررسی نقاط ابهام احتمالی و بالقوه و به حداقل رساندن آن ها


سطح دوم:

1.        ارتباطات در تیم و سبک ارتباطی ترجیحی افراد

2.        ابهامات بالقوه شخصیت اعضا


سطح سوم:

1.        تاثیرات سازمانی بر تیم

2.        ارائه برنامه عملی فردی و تیمی