ورود کارفرما

معرفی خدمات


هرچند انتخاب استراتژی موثر و حرکت در راستای رسیدن به اهداف با یک مدیریت قوی یکی از ارکان شروع هر کسب و کاری می باشد اما آنچه ضامن اجرای استراتژی و حرکت بسوی تعالی و بقای سازمان می باشد نیروی انسانی فعال ، چابک و با انگیزه ایست که با توجه به شایستگی در جایگاه مناسب قرار گرفته باشد، انتخاب بهترین افراد برای انجام شرح وظایف محوله سازمان چیزی فراتر از روندهایست که اغلب در سازمانها و شرکت های امروزی جاریست ، روانشناسی افراد ، تشخیص مهارت های مورد نیاز برای پست های سازمانی ، ارزیابی متقاضیان و نهایتا استخدام آنها فرایندی است کاملا تخصصی که می بایست توسط افرادی زبده و با تجربه انجام گیرد.

از آنجایی که امروزه تمامی شرکت ها به دپارتمان منابع انسانی نیازمندند ولی وجود این دپارتمان برای سازمان های کوچک هزینه بردار بوده و نیاز دائم به آن ندارند، لذا می توانند نیازشان را از طریق  شرکت های مشاوره منابع انسانی برآورده سازند.


در این راستا خدمات ما به شرح زیر است ؛

·        تهیه روند استخدام و  مشاوره انجام مصاحبه و ارزیابی افراد

·        تیم سازی
·        آزمون تیپ شناسی شغلی