وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس حوزه سلامت و پزشکی
ایران
تهران
تهران
پاره وقت
اشنا با مهارتهای کسب و کار به ویژه فروش و بازرگانی
توافقی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۱۳۹۷/۱۲/۱۹

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی
دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی
کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی
دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
کارشناسی ارشد نانوفناوری دارویی
دکتری تخصصی نانوفناوری دارویی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک