وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

خدماتی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر
تهیه گزارشهای تحلیلی در حیطه تجاری سازی فناوریهای نوین
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
پاره وقت
1
لازم نیست.
توافقی
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۱۳۹۶/۰۲/۲۳