وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر (ویژه نمایشگاه)
پژوهشگر و کار در آزمایشگاه در بخش تحقیق و توسعه
ایران
گلستان
گرگان
پارک علمی و فناوری گلستان
پروژه ای
2
توافقی
۱۳۹۵/۰۷/۱۳
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد نانوشیمی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد نانوفناوری دارویی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوشیمی
کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک