ورود کارفرما

متخصصان استخدام شده
تعداد : 456
نام رشته تحصیلی مقطع تحصیلی شغل
محمدرضا آبادیان مهندسی هوا-فضا دکتری تخصصی کارشناس فنی در واحدتوسعه بازار-نانو
محمد آخوندزاده مهندسی نانو مواد کارشناسی ارشد مدیر گروه مکانیک
مرتضی آدینه نیا مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مسئول آزمایشگاه
علی اکبر آشکاران مهندسی فناوری نانو دکتری تخصصی عضو هئیت علمی
عطیه آقاجانی شیمی کارشناسی ارشد کارشناس آموزش و پژوهش
اعظم آقامحمدی شیمی کارشناسی ارشد کارمند دفتری
مجید ابراهیم زاده فیزیک دکتری تخصصی پژوهشگر فناوری نانو
مهدی احمدی شیمی کارشناسی ارشد کارشناس کنترل کیفیت
ژیلا احمدی فیزیک کارشناسی ارشد کارشناس فنی
فهیمه احمدی شیمی کارشناسی ارشد کارمند