ورود کارفرما

متخصصان استخدام شده
تعداد : 445
نام رشته تحصیلی مقطع تحصیلی شغل
محمدرضا آبادیان مهندسی هوا-فضا دکتری تخصصی کارشناس فنی در واحدتوسعه بازار-نانو
محمد آخوندزاده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد مدیر گروه مکانیک
مرتضی آدینه نیا مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مسئول آزمایشگاه
علی اکبر آشکاران مهندسی فناوری نانو دکتری تخصصی عضو هئیت علمی
عطیه آقاجانی شیمی کارشناسی ارشد کارشناس آموزش و پژوهش
مجید ابراهیم زاده فیزیک دکتری تخصصی پژوهشگر فناوری نانو
مهدی احمدی شیمی کارشناسی ارشد کارشناس کنترل کیفیت
فهیمه احمدی شیمی کارشناسی ارشد کارمند
ژیلا احمدی فیزیک کارشناسی ارشد کارشناس فنی
محسن احمدی جزنی مهندسی مواد کارشناسی ارشد مدیر عامل و مدیر کنترل کیفیت