عنوان شغلی شهر تاریخ ثبت
کارشناس ارزیابی تهران 1393/01/26
مدیریت مالی و اجرایی تهران 1393/01/26
کارشناس فنی تولید اشتهارد 1393/01/26
کارشناس فنی آزمایشگاه اشتهارد 1393/01/26
کارشناس فنی بازرگانی تهران 1392/12/20
متخصص ساخت حسگر زیست محیطی تهران 1392/12/14
کارشناس R&D اصفهان 1392/11/19
پژوهشگر تهران 1392/11/02
مهندس شیمی اصفهان 1392/10/23
طراح الکترونیک تهران 1392/09/27
همکار پژوهشی اصفهان 1392/07/20
مسئول واحد بازرگانی تهران 1392/05/23
ورود کارفرما
کارفرمایان
ما با هم می توانیم
تعامل افراد با دیدگاه ما با هم می توانیم
ترک شغل کارکنان
علل ترک شغل
مهارت حفظ کارکنان
مدیریت یک به یک

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال